Wednesday, November 21, 2007

Ivy Bridge, Devon

By Turner, 1813.

No comments: